TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2017  Volume:   64  Area:   

Burcu YİĞİT
PRESENTEEISM: A RESEARCH ON NURSES
 
With the increasing competitive business environment, presenteeism is known as one of the problems of new business world. Even though employees attend to work, they are not working efficiently. This situation affects both the efficiency of employees and organizational efficiency. The aim of this study is to determine the presenteeism behavior of nurses and to reveal wheather demographic features of nurses have an effect on their presenteeism behavior or not. The sample of the study consists of nurses that are working in an Education and Research Hospital in İstanbul/Turkey. The application data were collected by easy sampling method chosen by 77 nurses in the Education and Research Hospital. Standford “presenteeism scale” was used for data collection. According to the result of this study, there are not statistically significant differences between demographic variables.

Keywords: Presenteeism, Nurses, Health Sector, Public Hospitals


PRESENTEEİSM: HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Gün geçtikçe artan, rekabete dayalı iş çevresinde, presenteeism (iş’te var olma) davranışı yeni iş dünyasının bir problemi olarak bilinmektedir. İş görenler işe devam etmelerine ragmen, verimli çalışmazlar. Bu durum da, hem iş görenleri hem de örgütün etkinliğini etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı, hemşirelerin presenteeism davranışını incelemek ve demografik özelliklerin presenteeism davranışında etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini İstanbul’da bir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 77 hemşire ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Standford “Presenteeism Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın sonucu olarak, hemşirelerin demografik değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Presenteeism, Hemşire, Sağlık Sektörü, Devlet Hastanesi


Detail

CONTENT