TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2018  Volume:   66  Area:   

Betül TANTA, Abdulvahap AKINCI
INSTITUTIONALISATION AMONG THE TURKISH POLITICAL PARTIES IN THE CONTEXT OF HUNTINGTON'S ADAPTABILITY: CHP, MHP AND AKP
 
Organisations need to adapt themselves to the conditions of the current period in order to be able to maintain their existence. With political parties, this adaptation and sustainability is achieved through institutionalisation. It can be stated that, attuning themselves to the criteria and conditions of institutionalisation is imperative for political parties to continue their existence. This study seeks to examine the institutionalisation in Turkish political parties (based on CHP-MHP-AKP), with regards to Samuel P. Huntington's measure of adaptability. The main questions enquired in this study are; what are the institutionalisation criteria of political parties? What is the position of the Turkish political parties regarding these criteria and what are the obstacles against the institutionalisation of Turkish political parties? An attempt has been made to find answers to these questions. The study starts off with and tests the correctness of the hypothesis that some of the obstacles against the institutionalization of Turkish political parties have been the interruption to political life caused by the coups in Turkey, the weakness of the political party system, the failure to replace leaders in a natural manner, and finally the parties’ lack of historical accumulation. According to the fundamental results obtained as the outcome of this study; it can be stated that, the leader replacement in Turkey has not taken place as a democratic necessity but under compulsion, that their chronological ages have not proceeded in an uninterrupted historical course and that political parties could not achieve institutionalisation as they were not able to constitute their functionalities adequately. Failure to attain these criteria prevents Turkish democracy to institutionalise. A descriptive method is used in this study.

Keywords: Institutionalization, Adaptability, Republican Peopele’s Party, Justice and Development Party, Nationalist Movement Party


HUNTİNGTON’UN UYARLANABİLİRLİK ÖLÇÜTÜ BAĞLAMINDA TÜRK SİYASİ PARTİLERİNDE KURUMSALLAŞMA: CHP, MHP VE AKP
 
Örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için dönemin şartlarına uyum göstermeleri gerekmektedir. Siyasi partiler de, bu uyum ve sürdürebilirlik kurumsallaşma yoluyla gerçekleşebilmektedir. Siyasi partilerin varlıklarının devamı için kurumsallaşmanın ölçüt ve şartlarına uyum sağlamalarının önemli bir gereklilik olduğu söylenebilir. Bu çalışmada kurumsallaşma, Samuel P. Huntington’un uyarlanabilirlik ölçütüne göre, Türk siyasi partilerinde (CHP-MHP-AKP temel alınarak) incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada cevabı aranan başlıca sorular; siyasi partilerin kurumsallaşma ölçütleri nelerdir? Bu ölçütlere göre Türk siyasi partilerinin görünümü nasıldır ve Türk siyasi partilerinin kurumsallaşmasının önündeki engeller nelerdir? Sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır. Türk siyasi partilerinin kurumsallaşması önündeki engellerden bazıları, Türkiye’de gerçekleşen darbelerin siyasal hayatı kesintiye uğratması, parti sisteminin zayıflığı, lider değişiminin doğal yollarla gerçekleşmemesi ve son olarak partilerin yeterli tarihi birikime sahip olamadığı varsayımından yola çıkılmış ve bu önermelerin doğruluğu test edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda ulaşılan başlıca sonuçlara göre; Türkiye’deki lider değişiminin demokratik gereklilik için değil bir zorunluluk içerisinde gerçekleştiği, tarihsel olarak kronolojik yaşlarının ise kesintisiz devam etmediği ve fonksiyonelliklerini yeterli ölçüde kazanamadıklarından tam anlamıyla kurumsallaşmayı sağlayamadıkları söylenebilir. Bu ölçütlerin kazanılamaması, Türk demokrasisin kurumsallaşmamasını beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada betimleyici metot kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsallaşma, Uyarlanabilirlik, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi


Detail

CONTENT