TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2018  Volume:   66  Area:   

Mehmet Tahir KARABOĞA
A DISCUSSION ON THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON EDUCATION INSTITUTION
 
While educational institutions provide a fundamental resource for the formation of meaning and vision of life they also play an important role in shaping worldviews, beliefs, attitudes and behaviors, thoughts and ideas of individuals in a society. In many countries around the world, schools in educational systems have been restructured in line with global capitalist needs and with neo-liberal policies, just like commercial companies. Along with the globalization, processes such as "public benefit" and "public service" are abandoned to market relations and redefined within the framework of "profit principle". In this study, comparison is made by pointing out the differences between globalist education and public education approaches and the importance of education as a public service and a healthy structure of education system in our country is for our country before all else.

Keywords: Education, Globalization, Globalization and Education, Effects of Globalization, Commercialization of Education.


KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN EĞİTİM KURUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR TARTIŞMA
 
Eğitim kurumları bir toplumda bireylerin dünyayı anlamlandırma ve görme biçimlerinin oluşmasında temel bir kaynak oluştururken, onların dünya görüşlerinin şekillenmesinde, düşünce ve fikirlerinin oluşmasında inanç, tutum ve davranışların meydana gelmesinde önemli bir rol oynar. Dünyada pek çok ülkede eğitim sisteminde okullar, küresel kapitalizmin ihtiyaçları doğrultusunda ve neo-liberal politikalarla tıpkı ticari şirketler gibi yeniden yapılandırılmaktadır. Küreselleşme süreciyle birlikte günümüzde hâlâ devam eden, “kamusal yarar”, “kamu hizmeti” gibi süreçler, piyasa ilişkilerine terk edilmekte ve “kâr ilkesi” çerçevesinde yeniden tanımlanmaktadır. Bu çalışmada küreselleşmeci eğitim ile kamucu eğitim anlayışlarının farklılıklarına dikkat çekilerek karşılaştırma yapılmakta, ülkemizde eğitim sisteminin sağlıklı bir yapıya kavuşması, her şeyden önce, eğitimin bir kamusal hizmet olarak görülmesinin önemine vurgu yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Küreselleşme, Küreselleşme ve Eğitim, Küreselleşmenin Etkileri, Eğitimin Ticarileşmesi.


Detail

CONTENT