TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2018  Volume:   66  Area:   

Önder CAN, Cüneyt DEMİR, Ramazan YİRCİ
ANALYZING HIGH SCHOOL STUDENTS’ INTERNET ADDCTION LEVELS ACCORDING TO SOME VARIABLES
 
The aim of this research is to determine internet addiction levels of the students who are studying in 9th and 10th grade of high school and to examine them in terms of different variables. Within the scope of this general objective, internet addiction levels of the students were evaluated according to gender, type of program they are studying, class, purpose of using internet, possession of computer, possession of smart phones, parental intervention for internet usage, duration of internet use, recreational preference, weekly time devoted to sports, and access to Internet. The study was carried out with the participation of 961 volunteer students who attended the 9th and 10th classes in Vocational Technical and Anatolian High Schools in Kahramanmaras, Turkey. For data collection,"Personal Information Form" and "Internet Addiction Scale" were used in the research. The data were analyzed with the SPSS 20.0 statistical package program. As a result of the analysis, the internet addiction rate was estimated as 1.6% and the rate of the risk of addiction as 37.6%. More than half of the participants did not show any internet addiction symptoms. There was a statistically significant difference in the level of internet addiction among the students regarding parental intervention, the purpose of internet use, recrational preferences, and smart phone possession. No significant differences were found in the internet addiction levels of the participants in terms of gender and the way of internet access. All in all, it has been revealed that the proportion of the users who are at risk of Internet addiction is high, and there is no conscious parental control over the internet usage of the students.

Keywords: Internet, Addiction, Internet Addiction, Highschool Students


LİSE ÖĞRENCILERININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı, lise 9. ve 10.sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin belirlenerek farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu genel amaç kapsamında, öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin katılımcıların cinsiyet, öğrenim gördüğü program türü, sınıfı, internetin hangi amaçlarla kullanıldığı, şahsi bilgisayara sahip olma, akıllı telefona sahip olma, ailenin internet kullanımına müdahale durumu, internet kullanma süresinin kontrolü, boş zamanların nasıl değerlendirildiği, haftalık spor faaliyeti, internet bağlantısına sahip olma durumu gibi değişkenlere göre anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışma Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesindeki Mesleki Tenik ve Anadolu Liselerinde eğitim gören 961 gönüllü öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama “Kişisel Bilgi Formu” ve “İnternet Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırma için ölçeğin Cronbach Alpha kat sayısı .90 olarak hesaplanmış ve oldukça güvenilir olduğu kabul edilmiştir. SPSS 22.0 istatistik paket programıyla analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılım sergilediği görülmüş ve parametrik analizler uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda internet bağımlılığı oranı % 1.6 olarak değerlendirilmiş olup, olası bağımlı risk altında olanların oranı ise %37.6 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların yarıdan fazlası ise herhangi bir internet bağımlılığı semptomu göstermemiştir. Öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyinin aile müdahalesi, internet kullanım amacı, boş zamanları değerlendirme, akıllı telefon kullanım değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcılardan olası bağımlı olan risk altındaki kullanıcıların oranının yüksek olduğu ve öğrencilerin internet kullanımlarına yönelik bilinçli bir ebeveyn kontrolünün olmadığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet , Bağımlılık , İnternet Bağımlılığı,, Lise Öğrencileri


Detail

CONTENT