TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2018  Volume:   66  Area:   

Düriye KOZLU
THE INFLUENCE OF CALLIGRAPHY ON PAINTINGS AND CONTEMPORARY ART IN TURKEY
 
While the modern world is preparing a contemporary era, has strengthened the dilemmas like East / West, socialist / capitalist, traditional / modern. On the one hand, these concepts have caused the cultural identities to more dissociate and on the other side they have become interested in each other. One of the areas where these thoughts and feelings are expressed with the purest, simple and enthusiastic narratives is art. Especially in the twentieth century and beyond, these dilemmas, concepts are given more place in art. It is possible to see the traces of the art which oriental calligraphy reveals in the abstract art of the Western artist in the 20th century. If this approach is to be taken, a similar analogy can be found in works produced in Turkey. Calligraphic formal relations began to be established upon the fast generalization of the abstract-geometric concept in Turkish Painting in 1940s and 1950s. Using Islamic calligraphy in paintings creates a platform for the artists adopting East-West synthesis. Calligraphy expresses a religious/spiritual content and serves as a source for an abstract expression by deforming. In this article, we will especially discuss the usage of calligraphy in art in Turkey, artists using calligraphy in their artworks and the relationship between painting and script

Keywords: Calligraphy, painting, script, abstract art, contemporary art


TÜRKİYE’DE RESİM VE ÇAĞDAŞ SANATTA KALİGRAFİNİN ETKİSİ
 
Modern dünya çağdaş bir dönemi hazırlarken, aynı zamanda Doğu/Batı, sosyalist/kapitalist, geleneksel/modern gibi ikilemleri güçlendirmiştir. Bu kavramlar ise bir taraftan kültürel kimliklerin daha fazla ayrışmasına, diğer taraftan ise birbirlerine karşı ilgi duymalarına neden olmuştur. Bu düşünce ve duyguların en saf, yalın ve coşkulu anlatımlarla dile geldiği alanlardan birisi de sanattır. Özellikle 20. yüzyıl ve sonrasında sanatta bu ikilemlere, kavramlara daha çok yer verilir. 20. yüzyılda Batılı sanatçının soyut sanatında Doğulu kaligrafın ortaya koyduğu sanatın izlerini görmek mümkündür. Bu yaklaşımdan yola çıkılacak olursa kurulabilecek bu ilişkinin bir benzerine de Türkiye’de üretilen eserlerde rastlanabilir. Türk Resmi’nde 1940’lı ve 1950’li yıllarda soyut-geometrik anlayışının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte kaligrafiyle biçimsel ilişkiler kurulmaya başlar. İslam kaligrafisinin resimde kullanılması, Doğu-Batı sentezini savunan sanatçılar için bir zemin hazırlar. Sanatçılar için kaligrafi; dini/tinsel bir içeriği taşımasının yanında, biçim bozmaya götürülmesiyle de soyut bir anlatımın kaynağıdır. Bu makalede Türkiye’de kaligrafinin sanatta kullanımına, sanatlarında kaligrafiye yer veren sanatçılara ve resim yazı ilişkisine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kaligrafi, resim, yazı, soyut sanat, günümüz sanatı


Detail

CONTENT