TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2018  Volume:   66  Area:   

H. Betül ÖNGEN, Ercan ÖNGEN
THE FINANCIAL EDUCATION'S EFFECTS TO ON THE FINANCIAL LITERACY DEGREE OF THE UNIVERSITY STUDENT'S: ADNAN MENDERES UNIVERSITY AYDIN FACULTY OF ECONOMICS EXAMPLE
 
In this study; it was aimed to determine whether the financial literacy education for university students affected the financial literacy degree of the students and whether the financial literacy degrees of the students varied according to the socio-demographic features. In this direction, an application was made to Adnan Menderes University Aydın Faculty of Economics students and it was determined that the financial literacy level of the students was low as a result of analysis of research data. Especially it has been determined that students are not financial literate in terms of comparing the function and function of interest, securities, credit cards and risk of financial products. However, it has been determined that financial literacy degree of fourth grade students taking financial literacy courses are higher than financial literacy degrees of other students. Hence, it is found that financial literacy education has a positive effect on students' financial literacy degree.

Keywords: Financial Literacy, Financial Education, Financial Instruments, Financial Information, Financial Risk.


FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİNİN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
 
Bu araştırmada; üniversite öğrencilerine yönelik finansal okuryazarlık eğitiminin, öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkisinin ve öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik bir uygulama gerçekleştirilmiş olup, araştırma verilerinin analizi sonucunda öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Özellikle faiz, menkul kıymet, kredi kartlarının işlevi ve işleyişi ile finansal ürünlerin risk karşılaştırması konularında, öğrencilerin finansal okuryazar olmadıkları belirlenmiştir. Ancak, finansal okuryazarlık dersini alan dördüncü sınıf öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin, diğer öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinden yüksek olduğu belirlenmiştir. Dolayısı ile finansal okuryazarlık eğitiminin, öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri üzerinde pozitif yönde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal Eğitim, Finansal Araçlar, Finansal Bilgi, Finansal Risk.


Detail

CONTENT