TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2018  Volume:   66  Area:   

Öznur BOZKURT, Füsun YAŞAR
UNDERSTANDING WOMEN ENTREPRENEURS ON THE WAY TO BE ENTREPRENEUR: WHAT WOMEN WANT?
 
The debate about the gender of entrepreneurship is still going on today. It is frequently emphasized that the concept of gender is added to entrepreneurship in order to draw attention to the problems women experience. This study examines women's entrepreneurship once more and to examine women's motivation for initiating, the problems they have experienced in starting and sustaining entrepreneurial activity and the ways in which these problems are resolved, future plans and expectations from related persons and institutions. Within this scope, it was aimed to present various suggestions to women entrepreneurs and to institutions that support women entrepreneurship by collecting data collected from women entrepreneurs operating in different business lines. A semi-structured interview technique and data were collected in the qualitative research method. Descriptive analysis technique and data were examined under the dimensions determined by the researcher using the related literature review. Research shows that female entrepreneurs have established business with the goal of meeting free work and family needs, and have applied for personal savings and family support instead of commercial loans. The wishes of female entrepreneurs are to increase the amount of support and access to this support, to give tax reductions, to provide educational opportunities (related to establishing and managing the business), to increase participation support for foreign activities and to expand the childcare-related supports.

Keywords: Entrepreneurship, Woman, Woman Entrepreneurship, Entrepreneurial Motivation, Duzce


GİRİŞİMCİ OLMA YOLUNDA KADIN GİRİŞİMCİLERİ ANLAMAK: KADINLAR NE İSTER?
 
Girişimciliğin cinsiyeti olur mu tartışmaları günümüzde hala sürüp gitmektedir. Kadınların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek adına girişimciliğe cinsiyet kavramının eklendiği ise sıkça vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, kadın girişimciliğine bir kez daha dikkat çekmek ve kadınların girişimsel faaliyete başlama güdüleri, girişimcilik faaliyetine başlarken ve onu sürdürürken yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara çözüm bulma yöntemleri, gelecek planları ve ilgili kişi ve kurumlardan beklentileri incelemektir. Bu kapsamda farklı iş kollarında faaliyet gösteren kadın girişimcilerden toplanan veriler ile gerek kadın girişimcilere gerekse kadın girişimciliğini desteklemek adına faaliyet gösteren kurumlara çeşitli öneriler sunulmak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanılacağı araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Betimsel analiz tekniği ile veriler ilgili literatür taramasından faydalanılarak araştırmacı tarafından belirlenen boyutlar altında incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre, kadın girişimcilerin özgür çalışma ve aile ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile iş kurdukları ve bunu yaparken de ticari krediler yerine kişisel tasarruf ve aile desteğine başvurdukları görülmüştür. Kadın girişimcilerin istekleri ise, destek miktarlarının ve bu desteğe erişim olanaklarının artırılması, vergi indirimleri, eğitim imkanları verilmesi(iş kurma ve yönetme ile ilgili), yurt dışı etkinliklere katılım desteğinin artırılması ve çocuk bakımı konudaki desteklerin yaygınlaştırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın, Kadın Girişimciliği, Girişimcilik Güdüsü,Düzce


Detail

CONTENT