TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2018  Volume:   66  Area:   

Erol OGUR
EDUCATION AND TEACHER IDEALISM IN THE NOVEL CALLED 'TOPRAK UYANIRSA'
 
One of the fields where the Westernization and innovation efforts had been observed since the Tanzimat period was education. The innovation efforts in the field of education emerged in the form of opening new schools in the western style and training teachers to give lessons in these schools. In the Republican period, the main aim of education was raising generations needed by the new Turkey and in the way required by the republican regime. On the other hand, it was aimed to follow a national and contemporary education program in line with the necessities of the time. In the republican period, until the 1950’s, a great majority of the Turkish people lived in villages. For this reason, the most important target of education was training peasants composing most of the population and the economic class where production was based on agriculture. The main aim of the national education policies was determined in the form of training people, peasants and raising human power which the country needed. The realization of this aim was possible through teachers. For this reason, bringing teachers and education to villages was determined as an important target. It was important to send teachers having internalized the ideology of the Republic and equipped with educational idealism to villages. Various examples are available in the novels reflecting educational and teacher idealism in the Republican period. The present study aims to determine how the village and the villager are seen and how the education aiming at the village and the villager and also the teacher idealism are reflected in the novel called Toprak Uyanırsa from the eye of a village teacher, the hero of the novel.

Keywords: Toprak Uyanırsa, teacher, rural education, educational idealism, teacher idealism


TOPRAK UYANIRSA ADLI ESERDE EĞİTİM VE ÖĞRETMEN İDEALİZMİ
 
Tanzimat döneminden itibaren Batılılaşma ve yenileşme çabalarının görüldüğü alanlardan biri de eğitimdir. Eğitim alanındaki yenileşme çabaları Batı tarzında yeni okulların açılması, bu okullarda ders verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet döneminde eğitimin başlıca amacı, okullarda cumhuriyet rejiminin gerektirdiği ve yeni Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nesiller yetiştirmek olmuştur. Diğer yandan, çağın gereklerine uygun, millî ve çağdaş bir eğitim programının izlenmesi amaçlanmıştır. Cumhuriyet döneminde 1950’li yıllara gelinceye kadar, Türk insanının büyük çoğunluğu köylerde yaşamaktadır. Bu sebeple, eğitimin en önemli hedefi, öncelikle nüfusun çoğunluğunu oluşturan ve üretimin de tarıma bağlı olduğu ekonomik sınıf olan köylünün eğitilmesi olmuştur. Millî eğitim politikalarının temel amacı da halkı, köylüyü eğitmek ve ülkenin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek şeklinde belirlenmiştir. Bu amacın gerçekleşmesi ise öğretmenler aracılığıyla olacaktır. Bunun için köye öğretmeni ve eğitimi götürmek önemli bir hedef olarak belirlenmiştir. Köye gönderilen öğretmenlerin Cumhuriyet’in ideolojisini özümsemiş ve eğitim idealizmi yönünden donanımlı olmasına çok önem verilmiştir. Cumhuriyet döneminde eğitim ve öğretmen idealizmini yansıtan romanlarda bunun değişik örnekleri yer almaktadır. Bu çalışmada, Toprak Uyanırsa adlı eserde, kahramanı köy öğretmeni olan eğitimcinin gözünden köyün, köylünün nasıl görüldüğünü; köye ve köylüye yönelik eğitim ve öğretmen idealizminin nasıl yansıtıldığını belirlemek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toprak Uyanırsa, öğretmen, köy eğitimi, eğitim idealizmi, öğretmen idealizmi


Detail

CONTENT