TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2018  Volume:   66  Area:   

Murat TUNCER, Melih DİKMEN
TEACHER CANDIDATES' INFORMATION LITERACY SELF-EFFICACY AND ATTITUDES TOWARDS THE PROFESSION
 
The purpose of this study is to examine the relationship between the attitudes of students enrolled in pedagogical formation training to the teaching profession and information literacy self-efficacy. The research was conducted based on the relational screening model. The research's universe consists of students enrolled in pedagogical formation training. The sample of the study consisted of 241 students who took pedagogical formation training at Fırat University and were randomly selected. The Information Literacy Self-Efficacy Scale adapted to Turkish by Tuncer developed by Kurbanoğlu, Akkoyunlu and Umay and the Attitude Scale towards Teaching Profession developed by Çetin were used as the data collection tool in the study. When the findings of the study were examined, it was seen that individuals' attitudes towards information literacy self-efficacy and teaching profession were high. It has also been found that individuals have a weak correlation between information literacy self-efficacy and attitudes towards the teaching profession. As a result of the regression analysis conducted to better understand the qualification of the relationship identified, it was found that the information literacy self-sufficiency explained about 4% of the total variance of attitude scores for the teaching profession. As a result of the regression analysis conducted to better understand the qualification of the relationship identified, it was found that the information literacy self-efficacy explained about 4% of the total variance of attitude scores intended for the teaching profession.

Keywords: Information literacy self-efficacy, Attitude towards teaching profession, Screening model, Teacher candidates


ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK ÖZ-YETERLİKLERİ VE MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI
 
Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimine kayıtlı öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile bilgi okuryazarlılık öz-yeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeline dayalı olarak yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini pedagojik formasyon eğitimine kayıtlı olan öğrenciler oluşmaktadır. Örneklemini ise Fırat Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimine dahil olan ve seçkisiz örnekleme (random) yöntemiyle alınan 241 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kurbanoğlu, Akkoyunlu ve Umay tarafından geliştirilen Tuncer tarafından Türkçeye uyarlanan Bilgi Okuryazarlığı Öz Yeterlik Ölçeği ve Çetin tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, bireylerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlikleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca bireylerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlikleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında zayıf düzeyde ilişkinin olduğu görülmüştür. Tespit edilen ilişkinin niteliğini daha iyi anlamak amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda, bilgi okuryazarlığı öz-yeterliğinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanlarına ait toplam varyansın yaklaşık %4’ünü açıkladığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Okuryazarlık Öz-yeterliği, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum, Tarama Modeli, Öğretmen Adayları


Detail

CONTENT