TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2018  Volume:   66  Area:   

Zafer UZUN, Ayşenur M. ŞAFAK UZUN
MOBBING IN ACADEMIA: A QUALITATIVE RESEARCH ON THE OPINIONS OF INSTRUCTORS ABOUT MOBBING
 
At the present time, working life contains a number of negative features in it. Mobbing is one of these negative features which can be described as psychological abuse- violence-intimidation perpetrated against an employee in the business life. Mobbing is still under discussion as a potential threat to the organizational climate at universities due to some reasons such as limitation of staff, idealistic goals and other academics’ condescending attitude towards these goals, not being able to evaluate the success or award criteria objectively, miscommunication and mistrust between management and employees and lack of job security. The objective of this research, which initiated from this problematic situation, is to discover the present acceptance and interpretations of instructors about mobbing in their professional career as academic staffs, as well as the meaning attributed to the experiences of mobbing victims. The sample of the study consists of 20 lecturers who are working at State and Private universities in Istanbul and Ankara. In this study, qualitative research design was used and semi-structured interview forms were used as a data collection device. The obtained results were analyzed by using content analysis method. As a result of data analysis, it has been determined that participants’ see professional inexperience as the main reason for being exposed to mobbing in their professional life. Participants also think that they experience much more mobbing at Private universities and they do not have sufficient information about their legal rights in the event of mobbing exposure

Keywords: Mobbing, Mobbing in the workplace, Instructor views, Academic staff.


AKADEMİDE MOBBİNG: OKUTMANLARIN MOBBİNG HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE DAİR NİTEL BİR ARAŞTIRMA
 
Günümüzde çalışma hayatı kendi içinde bir takım olumsuz özellikleri barındırmaktadır. İş yaşantısında bir çalışana karşı uygulanan psikolojik taciz-şiddet-yıldırma olarak da tanımlanabilecek mobbing, bu olumsuz özelliklerden bir tanesidir. Üniversitelerde ise kurum içindeki hiyerarşik yapılanma, akademik yükselme sürecinde kadroların sınırlılığı, idealist hedefler ve bu hedeflere karşı diğer akademisyenlerin küçümseyici tavırları, başarı kriterlerinin nesnel değerlendirilememesi ya da ödüllendirilememesi, yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimsizlik ve güvensizlik, iş güvencesinin bulunmaması gibi nedenlerden kaynaklanan mobbing, örgüt iklimini tehdit eden bir sorun olarak güncelliğini korumaktadır. Bu sorunsaldan hareketle başlatılan bu araştırmanın amacı bir akademik personel olarak okutmanların meslek yaşantılarında mobbing hakkındaki var olan kabulleri, yorumlamalarını ve mobbinge maruz kalanların yaşamış oldukları bu deneyimlerine yükledikleri anlamları keşfetmeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ve Ankara’daki devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışmakta olan 20 okutman oluşturmaktadır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda katılımcıların meslek yaşantısında mobbinge maruz kalma nedenlerinin başında mesleki tecrübesizliklerinin geldiğini düşündükleri; vakıf üniversitelerinde mobbingin daha fazla deneyimlendiğini düşündükleri ve mobbinge maruz kalma durumunda sahip olacakları yasal hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Mobbing, İşyerinde psikolojik taciz, Okutman görüşleri, Akademik personel


Detail

CONTENT