TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2018  Volume:   66  Area:   

Murat BAYAR
THE IMPACT OF THE CONCEPT OF CULTURE ON FOREIGN POLICY AND POLITICAL SCIENCE
 
The concept of Culture was not used as an explanatory concept until the 1990s but became a noteworthy concept in both Political Science and International Relations discipline with the Second World War. Although the significance of the concept of culture has been recognized previously, throughout the Cold War period, Realism and Liberalism approaches have become dominant in International Politics. Thus when it comes to the 1990s, the concept of culture became a key concept in Political Science and International Politics. The most important factor in this was that the "Rationalization" that emerged with the Enlightenment was insufficient to explain the events in the internal politics and International Relations. In this sense, the research topic of the study is "The Impact of the Concept of Culture in the Formation of Foreign Policy Decision". In the study, the focus is, first of all, on the development and role of the concept of culture in the social science literature. Secondly, the relation of culture concept with Political Science will be analyzed together with other topics such as minority rights, citizenship problems and multiculturalism. In the following section, the relationship between International Relations, International Relations approaches - Liberalism, Realism and Constructivism - and the concept of culture are explained. In the last part, Foreign Policy and Culture are discussed.

Keywords: Culture, Political Science, Foreignpolicy, Rationality, Constuructivism


KÜLTÜR KAVRAMININ SİYASET BİLİMİ VE DIŞPOLİTİKAYA ETKİSİ
 
İkinci Dünya Savaşı ile birlikte hem Siyaset Biliminde hem de Uluslararası İlişkiler disiplininde dikkate değer bir kavram olmaya başlayan Kültür, 1990’lı yıllara kadar açıklayıcı bir kavram olarak kullanılmamıştır. Kültür kavramının önemi fark edilmiş olunmasına rağmen Soğuk Savaş dönemi boyunca Uluslararası Siyasete Realizm ve Liberalizm yaklaşımları egemen olmuştur. 1990’lı yıllara gelindiğinde ise Kültür kavramı Siyaset Bilimi ve Uluslararası Siyasette anahtar kavram olmaya başlamıştır. Bunda en büyük etken ise Aydınlanma ile ortaya çıkan “Rasyonalitenin” iç siyasette ve Uluslararası İlişkilerde olayları açıklamada yetersiz kalmasıdır. Bu anlamda çalışmanın araştırma konusunu, “Dış Politika Kararının Şekillenmesinde Kültür Kavramının Etkisi” oluşturmaktadır. Çalışmada ilk olarak Kültür kavramının gelişimine ve Sosyal Bilimler literatürü içerisindeki rolüne odaklanılmaktadır. Daha sonrasında Kültür kavramının Siyaset Bilimi ile ilişkisi analiz edilmektedir. Bu bölümde, azınlık hakları, yurttaşlık problemleri, çok kültürlülük vb. gibi konular ele alınmıştır. Daha sonraki bölümde, Uluslararası İlişkiler ve Kültür kavramı arasındaki bağ üzerinde durulmuştur. Yine bu bölümde, Uluslararası İlişkiler yaklaşımları – Liberalizm, Realizm ve İnşacılık (Konstürüktivizm)- ile Kültür kavramı arasındaki ilişki açıklanmıştır. Son bölümde, Dış Politika ve Kültür konusu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Siyaset Bilimi, Dışpolitika, Rasyonalite, İnşacılık


Detail

CONTENT