Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   


* *

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
OCAK - ŞUBAT

Sayı: 28  Yıl: 2012  ISSN:1694-528X


İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTAN


KURUMSAL AİLE İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİMİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Murat KORKMAZ
Kenan SAVAŞ
Güran YAHYAOĞLU
 

ÖZET

     Arz ve talebin arttığı, teknolojinin hızla ilerlediği, kaynak kullanımının ve finansal gücün giderek azaldığı günümüzde kurumsal kimliğin önemli ortaya çıkmıştır. Çağdaş yönetim ve rekabet piyasasının farklılaşması ve her geçen gün yeni oluşumların meydana gelmesi yönetim sistemlerinde değişiklik meydana getirmiştir. Günümüzde stratejik liderlik ve stratejik yönetim bu yönde önem kazanmıştır. Kurumsal aile işletmeleri ve kurumsal firmalarda stratejik yönetimin önemi her geçen gün giderek artmaktadır. Bu yönde uygulanan yönetim şekli, örgüt içi ve örgüt dışı çevre ile sürdürülen ilişkiler açısında başarının kaynağını oluşturmaktadır. Hem kurum açısından hem de yönetilenler açısından stratejik yönetim ve stratejik liderlik bir farklılığı meydana getirmektedir. Günümüzde giderek anlam kazanmaya başlayan stratejik yönetim, gerek kurum gerekse çalışanlar açısından ihtiyacı çok fazla hissedilen bir yönetim doğurmuştur. Bu projede kurumsal aile işletmelerinde stratejik yönetimin çalışanlar üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER
Aile, İşletme, Yönetici, Çalışan – Personel, Stratejik Yönetim

ABSTRACT
SA STUDY ABOUT THE EFFECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT ON EMPLOYEES IN CORPORATE FAMILY BUSINESSES

   The importance of corporate identity has emerged in our day when supply and demand increase, technology develops rapidly and source usage and financial power decrease gradually. Modern management, differentiation of competitive market and creation of new developments every passing day caused changes in management systems. Today strategic leadership and strategic management have gained importance. The importance of strategic management in corporate family businesses and corporate companies increases every passing day. Implemented regime comprises the source of success in terms of relations with intra and out of organizational environment. Strategic management and strategic leadership constitute awareness in terms of both institute and administered people. Strategic management which starts to gain meaning gradually produced a highly required management in terms of both institution and employees. In this project, the effects of strategic management on employees in corporate family businesses were analyzed.

Key Words
Strategy, Family, Business, Manager, Employee, Strategic Management

 

Makaleyi bilgisayarınıza indirmek için burayı tıklayınız...