Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   


* *

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
OCAK - ŞUBAT

Sayı: 28  Yıl: 2012  ISSN:1694-528X


İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTAN


TEMEL BAĞLAMA ÖĞRETİMİ BAŞLANGIÇ DÜZEYİNE YÖNELİK OLARAK ÖNERİLEN TEZENE TEKNİĞİNİN EZGİ-ESER ÇÖZÜMLEMEDE ÖĞRENCİLERİN BAĞLAMA ÇALMA BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Servet YAŞAR
 

ÖZET

     Bu makale, temel bağlama öğretiminin başlangıç düzeyine ilişkin olarak, “kullanılmakta olan” ve “önerilen” tezene tekniği şeklinde ifade edilen, iki tezene öğretim tekniğinin karşılaştırmalı sonuçlarını içermektedir. Araştırma kapsamında, öncelikle literatür taramasına gidilmiş ve bu doğrultuda kullanılmakta olan tezene tekniği belirlenerek kontrol gurubu, önerilen tezene tekniği kapsamında ise deney gurubu oluşturulmuştur. Literatür taraması ve genel hazırlıklar tamamlandıktan sonra, 7 hafta süresince toplam 14 dersten oluşan, temel bağlama öğretimi başlangıç düzeyi ders müfredatının uygulama aşamasına geçilmiştir. Derslerin bitiminde ise, çeşitli üniversitelerden bir araya gelen uzman öğreticiler (Jüriler) tarafından hazırlanan, 1 sınav değerlendirmesi yapılmış ve ezgi-eser çözümlemesine dayalı bulgulara ve sonuçlara yer verilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER
Halk Müziği, Çalgı Eğitimi, Bağlama Eğitimi, Tezene Tekniği.

ABSTRACT
AT THE MELODY - WORK ANALYSIS OF RECOMMENDED PLECTRUM TECHNIQUE AS FOR TO THE START LEVEL BASIC BAĞLAMA TEACHING EXAMINATION OF EFFECT TO PLAYING SKILLS BAGLAMA OF STUDENTS

    This article, contains the comparative results of two teaching technique expressed as “used” and “recommended” plectrum technique with regard to the start of level of basic bağlama teaching. The scope of research, primarily literature review is done and this direction was created the experimental group within the scope of recommended plectrum technique, the control group by determining the used plectrum technique. After completing the literature review and general preparations, consisting total 14 lessons for 7 weeks is done the implementation phase of graduate curriculum the start of level of basic bağlama teaching. At the end of classes, are given in findings and conclusions based on the melody-author analysis and done 1 testing assessment prepared by the expert tutorials coming together from variouns universities

Key Words
Turkish Folk Music, Musical Instruments Training, Education of Bağlama, Technique of Plectrum.

 

Makaleyi bilgisayarınıza indirmek için burayı tıklayınız...