Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 32  EYLÜL - EKİM  2012
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
  
PARADİGMA VE PARADİGMA BENZERİ YAKLAŞIMLARIN SOSYO-KÜLTÜREL VE TARİHSEL ARKA PLANI: BİLİM ÖNCESİ DÖNEMDEN 1870’LERE İKTİSADİ DOKTRİNLER
   
Oğuz KARA

Makale No: 2
   
AİLELERİN SOSYO EKONOMİK DÜZEYLERİNE GÖRE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN AHLAKİ VE SOSYAL KURAL BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ
    
Aşkım HATUNOĞLU             Medera HALMATOV              B. Yavuz HATUNOĞLU

Makale No: 3
 
İNANÇ TURİZMİ VE JEOMORFOLOJİ İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: MEKKE (SUUDİ ARABİSTAN)
    Emre ÖZŞAHİN

Makale No: 4
  
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ
    Abdulkadir KAYA              Ünal GÜLHAN              Bener GÜNGÖR

Makale No: 5
   
KAFKASYA-TARİHİ GEÇMİŞİ-ETNİK-DİNİ YAPISI Ve TEREKEME (KARAPAPAH) TÜRKLERİ
   
Muhammet KEMALOĞLU

Makale No: 6
   
PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ YÖNLENDİRECEK GELECEK PERSPEKTİFLER
     
F. Özlem GÜZEL

Makale No: 7
   
MODERNLEŞME SÜREÇLERİNDE DEMOKRASİ VE BÜROKRASİ İKİLEMİ VE KAVRAMLARININ ANLAMSAL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
   Burak Hamza ERYİĞİT        Fuat YÖRÜKOĞLU

Makale No: 8
  
ÇEKİN TEDAVÜLE SUNULMASI ve DEVRİ
     
Ömer ÖZKAN             Elmas GÜNER

Makale No: 9
  
AHİLİK VE SOSYAL SERMAYE BAĞLAMINDA İŞ AHLAKI VE ÜRETİM İLİŞKİSİ
     Mehmet KARAGÜL

Makale No: 10
 
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI
      Öznur YAVAN

Makale No: 11
  
YEREL YÖNETİM VE MERKEZİ YÖNETİMİN GÖREV PAYLAŞIMI
    Sezen GÜNGÖR

Makale No: 12
 
FRANSA VE ALMANYA’DA ULUSLAŞMA SÜRECİ VE ULUS BİLİNCİNİN OLUŞUMU
    Ali Rıza SAKLI

Makale No: 13
 
YAHUDİ BİR SOVYET YAZARI OLAN E. İSAAK BABEL’İN “KONARMİYA” ÖYKÜLERİNDE DEVRİM VE İÇ SAVAŞ
     Tuğba KARAGÖZLÜ

Makale No: 14
 
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
    Ömer SEVER

Makale No: 15
 
TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ
    Gündüz AKSU

Makale No: 16
 
ZORUNLU GÖÇ VE SUÇ İLİŞKİSİ (MUŞ İLİ ÖRNEĞİ)
    Yılmaz CEYLAN

Makale No: 17
 
KÜRESELLEŞME VE YERİNDEN OLMA SORUNUNUN ÇEVRESEL GÜVENSİZLİKLERE BAĞLI DEĞİŞEN TABİATI BAĞLAMINDA İKLİM MÜLTECİLERİ 
   Nafiz TOK     Recep KORKUT

Makale No: 18
 
NAHÇIVAN'DAKI ARKEOLOJİK YERLEŞİMLERDEN BULUNMUŞ ESKİ EMEK ALETLERİ
    Tuğrul HALİLOV

Makale No: 19
 
BİR ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİ METNİ “HİKÂYE-İ FÂTIMA” VE DİL ÖZELLİKLERİ
   Şaban DOĞAN

Makale No: 20
 
AZƏRBAYCAN YEYİNTİ SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ MARKETİNQ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
    Pərviz MƏMMƏDOV

Makale No: 21
 
BANKA ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
    Bilgin ŞENEL             Mine ŞENEL             Gülten Eren GÜMÜŞTEKİN

Makale No: 22
 
ÂŞIK MUSİKİSİ VE BESTE FORMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
    Haluk YÜCEL

Makale No: 23
 
SİYASAL TOPLUMSALLAŞMADA SEÇMENLERİN SİYASAL TERCİHİNE SOSYAL UNSURLAIN ETKİSİ; KARAMAN İLİ SEÇMENLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
    Fadime DİLBER

Makale No: 24
 
ANTAKYA'DA MİSYON VE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ
    Yaşar DEMİR

Makale No: 25
 
BİÇİMSEL ÖRGÜT YAPISININ ÖRGÜTSEL İLETİŞİME ETKİSİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
    Edip ÖRÜCÜ        Recep KILIÇ         Harun YILDIZ         Bora YILDIZ

Makale No: 26
 
ULUSLARARASI HABERLERDE GÜVENİLİRLİK SORUNLARI
    Gulzada KALİ

Makale No: 27
 
CRITICAL ANALYSIS OF POLITICAL SCIENCE IN AUSTRALIA: LIMITS OF ACADEMIC FREEDOM AND THE IMPACT OF PRACTICAL POLITICS
    Sinem DOYRAN

Makale No: 28
 
KLASİK LİBERALİZMDE “ÖZGÜRLÜK” VE J.S.MİLL’İN YEREL YÖNETİMLERE BAKIŞI
    Hasan YAYLI            Emel ÇINAR

Makale No: 29
 
ЖАСТАРДЫҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ
    Алпамыс Рахымжанов ОРЫНТАЙҰЛЫ

Makale No: 30
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЭТНИКААРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
    Байғабылов Нұрлан ОРАЛБАЙҰЛЫ

Makale No: 31
 
YETİŞKİNLERE YÖNELİK OKUMA YAZMA KURSUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
    Hatice KADIOĞLU

Makale No: 32
 
TÜRK HALK EDEBİYATININ VE HALK BİLİMİNİN KOCA ÇINARI PERTEV NAİLİ BORATAV
    Esin ALÇIOĞLU