Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi     ISSN:1694-528X

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTAN
 

2004 Ocak ayında yayın hayatına başlayan Akademik Bakış Dergisi, Kırgızistan merkezli Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergidir. Dergi 2 aylık periyotlarla yılda 6 defa sadece elektronik olarak yayınlanmaktadır.

1. Dil

Makaleler Türkiye Türkçesi ve Türk Lehçeleri’nin yanı sıra tüm dillerde yazılabilir.

2. Makalenin Uzunluğu

Makale 20 sayfayı geçmemelidir. 20 sayfadan uzun olan makaleler kısaltılmak üzere yazarlarına geri gönderilecektir. Makalenin özet ve metin kısımları (Tablo, Şekil, Şema vb. hariç) “Microsoft Word document” formatında, “Times New Roman” yazı tipi ve “12 punto” büyüklüğünde olmalıdır. Kenar boşlukları her bir kenardan 2.5 cm. boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır.  Makaleler mümkün olduğunca özlü yazılmalı ancak anlaşılır olmaya da dikkat edilmelidir.

3. Başlık

Başlık, makalenin ele aldığı konuyu en özlü biçimde yansıtacak şekilde oluşturulmalıdır. Kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

4. Yazar/Yazarlar Bilgileri

Yazar/yazarların adı ve soyadı açıkça belirtilir. Yazar/yazarların vesikalık bir dijital fotoğrafı eklenmelidir. Yazar/yazarların görev yaptıkları kurum isimleri ve e-mail adresleri belirtilmelidir.

5. Öz

Makalenin esasını yansıtan Türkçe ve İngilizce “öz”ün yazılması gerekmektedir (uzunluk en fazla 200 kelime olmalıdır). “Öz”de çalışmanın amacı, yöntemi, başlıca bulguları ve genel sonuca yer verilmelidir. Öz, başlıktan hemen sonra yazılmalıdır. Öz bölümünde mümkün olduğu müddetçe kaynak gösterilmemelidir.

5. Anahtar Kelimeler

Makale hangi dilde olursa olsun Türkiye Türkçesi ve İngilizce Öz/Abstract ile Anahtar Kelimeler/Key Words olmak zorundadır.

7. Tablo, Şekil ve Ekler

Tablo ve şekiller  metin içerisinde veya metin sonunda uygun görülen yere numaralandırılmak suretiyle yerleştirilmelidir. Ekler metin sonunda numaralandırılmış olarak yer almalıdır.

8. Atıf ve Kaynakça

Metin içinde atıfta bulunulan her kaynak kaynakçada yer almalı veya kaynakçadaki her esere metin içinde atıf yapılmış olunmalıdır. Kaynakçada “yayında” şeklinde bir çalışmaya yer verilmesi durumunda bundan atıf yapılan çalışmanın yayınlanmak için kabul edildiği anlaşılmalıdır. Kaynakça,  yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden çok eserine kaynakçada ve metin içerisinde yer verilirken eserin yayım yılının yanında bir harf eklenmesi gerekir.